Privacybeleid van Taste Dc - Vof Project Dc

 

1. Vennootschap Vof Project DC, met maatschappelijke zetel te Kaaistraat 15, 9980 (Eeklo), België (hierna "wij"), is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.taste.dc. (hierna 'de website'). Wij leven als Belgische vennootschap de 'Belgische Wet van 8december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens' na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de 'Wet van 13 juni 2015 betreffende elektronische communicatie.'

 

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die u ons meedeelt bij uw bestelling of registratie

 

Uw naam en voornaam, uw contactgegevens (e-mail, telefoon, adres, eventueel bijkomend leveringsadres, betaalgegevens) en eventuele andere gegevens, die wij vragen bij het aanmaken van een account op de website.

 

2.2. De gegevens die automatisch verzameld worden:

 

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel door ons gelezen worden en uitsluitend gedurende uw bezoek aan de website.

 

3. Doeleinden van de verwerking

3.1 Algemene doeleinden

 

Uw persoonsgegevens worden verzameld om:

 

Uw dienst/producten aangeboden op de website te kunnen leveren:

Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website;

Het verstrekken van informatie, het verzenden van een e-mail met de verschillende aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren;

De technische administratie van de website te beheren;

Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

 

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij wij hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming hebben verkregen ("opt-in) bij uw aanmelding. De persoonsgegevens worden wel aan derden meegedeeld in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de verplichtingen, zoals onder meer:

De personen gelast met het leveren van de bestelling.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@tastedc.be

 

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is voor ons om de dienst te leveren.

 

5.Recht van toegang en verbetering

U heet het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze kosteloos te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@tastedc.be of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy & Cookie Policy, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart. Wij zullen binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de verbetering of wijziging van de gegevens

 

U bent geheel vrij om uw persoonsgegevens al dan niet aan ons mee te delen. U dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien u uw persoonsgegevens niet invult op het aanmeldingsformulier en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die u meedeelt aan ons.

 

6. Recht van verzet

U kan uw recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen kosteloos uitoefenen door een e-mail te richten aan info@tastedc.be. U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Wij zullen binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de schrapping van de gegevens.

 

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid 

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Wij houden eraan u ervan te verwittigen dat de websites links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar de andere sites, die wij niet controleren en waarop deze Pirvacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door ons. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Wij raden u dus aan om aandachtig het privacyreglement van elke site die u bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van onze Privacy & Cookie Policy.