De algemene verkoopsvoorwaarden van VOF PROJECT DC

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 november 2018 en vervangen alle voorgaande. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten van PROJECT DC VOF  (hierna verder “PDC”). De maatschappelijke zetel van PDC is gevestigd te België, 9900 Eeklo, Kaaistraat 15. PDC is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent met ondernemingsnummer BE 0713.876.745. Onder de klant wordt in deze voorwaarden verstaan: ieder natuurlijk en/of rechtspersoon, die met PDC een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en naast deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met PDC overeengekomen te worden. De door de klant gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onderhavige voorwaarden ten alle tijde voorrang hebben. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke melding van de klant aanvaardt zij de geldende verkoopsvoorwaarden.

OFFERTEN

Elke offerte of prijsbepaling van PDC  is steeds vatbaar voor wijzigingen en blijft zonder verbintenis tot op het ogenblik dat het bevestigd wordt in een schriftelijke overeenkomst “Factuur”. De prijsafspraken worden in de overeenkomst tussen partijen opgenomen en indien zij opgenomen worden in een bijlage zal deze integraal deel uit maken van deze overeenkomst.

 

KLACHTEN

Eventuele klachten worden door PDC slechts in behandeling genomen indien zij aan PDC rechtstreeks binnen 7 werkdagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk en per aangetekende brief worden gemeld, onder nauwkeurige omschrijving van de aard en de grond der klachten. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen de 5 werkdagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten door PDC niet meer in behandeling genomen. Indien de klacht door PDC gegrond bevonden wordt, is PDC uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

 

OVERMACHT

PDC zal al het mogelijke doen om de overeengekomen prestatie naar best vermogen uit te voeren, en zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van overmacht. Onder “Overmacht” wordt het volgende verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Indien de overmacht van tijdelijke aard is, heeft PDC het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Indien de overmacht van blijvende aard is, dan kunnen de partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. PDC is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid sprake was. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk zowel telefonisch als  schriftelijk en/of per e-mail in kennis te stellen. Partijen zullen in dat geval al het mogelijke doen om een oplossing te vinden die voor beide partijen redelijk en aanvaardbaar is.

 

AANSPRAKELIJKHEID

PDC is niet gehouden tot enige vergoeding van economische schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de klant als bij derden. De klant dient ten allen tijde zelf te zorgen voor een degelijke back-up van data en gegevens en kan PDC nooit aansprakelijk stellen voor het verlies van welke gegevens dan ook alsmede voor de gevolgen die het verlies met zich zou kunnen meebrengen voor de klant. PDC heeft zich verzekerd voor haar beroepsaansprakelijkheid.De klant aanvaardt dat de vergoeding van eventuele schade in ieder geval beperkt zal zijn tot het bedrag van de dekking van de beroepsaansprakelijkheisverzekering en/of tot het bedrag van de contractueel overeengekomen vergoeding voor de betreffende opdracht.

 

BETALING

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, of anders vermeld is op de facturen, dienen de facturen betaald te worden 14 dagen na factuurdatum. Alle door de klant verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door PDC gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen. Ingeval de klant: In staat van een faillissement wordt verklaard, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd, komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, de op hem rustende verplichtingen niet nakomt, nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, een zware fout begaat, overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande rechtspersoon, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; heeft PDC door het enkel plaatsgrijpen van een der opgenoemde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de klant op grond van de door PDC verleende diensten of geleverde goederen, onmiddellijk en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden, rente en de overige PDC toekomende rechten.

 

INTERESTEN EN SCHADEBETALING

Indien de betaling niet binnen in de vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd vanaf de eerste dag na de vervaldag van de factuur aan een interestvoet van 1% op maandbasis . Daarenboven zal het onbetaald gebleven bedrag verhoogd worden met 10% doch met een minimum van 250,00 EUR ter vergoeding van de schade en/of kosten die PDC ingevolge het onbetaald blijven lijdt en/of zal lijden.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 

GESCHILLEN

Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd om de geschillen, voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, te beslechten. PDC is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten.